Tscherniwzi

Gymnasium Nr. 1

Website: —
Е-Mail: cvgym-1@meta.ua
Adresse:
pr. Nezalezhnosti, 68
58005, Chernivzi
Telefon: (03722) 3-12-78